Category : Informacje

Home » Archive by category : Informacje

Opinie Komisji Weneckiej o ustawach zmieniających sądownictwo: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)031-e http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)028-f http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)028-e http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)026-e Opinie OECD o ustawach zmieniających sądownictwo: http://www.osce.org/odihr/315946?download=true Opinia sieci rad sądowniczych o ustawach zmieniających sądownictwo: http://krs.pl/admin/files/rp2013/opinia%20ccje%20en%201%20april%202017.pdf Wywiad z Prezydentem MEDEL Filipe Marques o sytuacji w Polsce http://www.medelnet.eu/index.php/news/europe/410-interview-given-by-the-president-of-medel-filipe-marques-about-the-situation-in-poland Deklaracja Krakowska http://www.medelnet.eu/index.php/activities/an-independent-judiciary/409-krakow-d..

Read more